วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี พร้อมขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับโฉนดที่ดินใหม่

ที่ห้องประชุม สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับวาระสำคัญ เป็นการออกโฉนดที่ดิน ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับโฉนดที่ดินใหม่ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน จำนวน 30 ราย ด้วยกัน

ตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานจัดรูปที่ดินเรียกเก็บเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเดิมจากเจ้าของที่ดินและผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ เพื่อออกโฉนดที่ดินใหม่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 มาตรา 41 และให้นำเสนอรายชื่อเจ้าของที่ดินให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี พิจารณาเห็นชอบ ทางสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี จึงเรียกเก็บเอกสารสิทธิในที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัด บริเวณท้องที่ อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอปากท่อ อำเภอเมือง และอำเภอจอมบึง เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบรายชื่อ กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ของเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดิน แล้วจำนวน 30 ราย ด้วยกันภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
21/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: