วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

นิทรรศการการเรียนรู้สู่อาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนในความร่วมมือ บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่อาเซียน โชว์ผลงานวิชาการทางการศึกษาต่อยอดสู่เยาวชนเข้าถึงบริบทของประชาคมอาเซียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนในความร่วมมือจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานนิทรรศการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่อาเซียน ตามโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนแบบบูรณาการและเทคนิคการสร้างสื่อการเรียนการสอน ณ อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดงาน ตามที่สำนักวิทยบริการฯได้ดำเนินการอบรมหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการผลิตสื่อการเรียนการ สอน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ตามประเด็นเนื้อหาที่ประกอบด้วยการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระวิชาเชื่อมสู่ประชาคมอาเซียนไปแล้วนั้น โดยครู นักเรียนได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและชุมชนท้องถิ่น

การจัดนิทรรศการผลงานครั้งนี้เป็นการแสดงผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ตลอดทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ สำหรับนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่อาเซียน โ รงเรียนในความร่วมมือจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงครามได้นำกระบวนการเรียนรู้ของครู นักเรียนมาจัดแสดง อาทิ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบริบทด้านต่างๆ ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอาหารยอดนิยมของประเทศอาเซียน จากโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึงที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
23/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: