วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

เปิดศูนย์สาธิตโครงการตามพระราชดำริด้านการเกษตร
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ทำพิธีเปิดศูนย์สาธิตโครงการตามพระราชดำริด้านการเกษตรด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (หนองมน)ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

ที่ศูนย์สาธิตฯ หมู่ที่ 4ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สาธิตโครงการตามพระราชดำริด้านการเกษตร ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (หนองมน) พร้อมด้วยนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี นายก อบต.เจดีย์หัก ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ร่วมในพิธีเปิดศูนย์อย่างพร้อมเพรียง

โดยนายอุดร จันทร์เทพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์สาธิตฯ ว่า ในปี 2550จ.ราชบุรี ได้จัดทำโครงการอุทยานแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นแหล่งรวมพระราชประวัติและโครงการตามพระราชดำริต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบพื้นที่ส่วนที่ 4คือ ศูนย์สาธิตโครงการตามพระราชดำริด้านการเกษตร ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (หนองนม)

ดังนั้นสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จึงได้ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำศูนย์สาธิตขึ้น โดยเริ่มดำเนินการมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 บนเนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งปัจจุบันศูนย์สาธิตแห่งได้จัดสร้างพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย และพร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตฯ แหงนี้ ซึ่งภายในแปลงสาธิต ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงไก่ การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การปลูกพืชผัก และผลไม้ การทำนา และการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้นภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
09/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: