วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ ด้วยรัก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร ในโครงการศาลเคลื่อนที่ เพื่อความเข้าใจถึงหลักการแก้ไขปํญหาของเยาวชนและครอบครัว

ที่อาคารเอนกประสงค์ ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร ท่านเมธินี ทิพย์มณเฑียร หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการศาลเคลื่อนที่ และโครงการด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทร เพื่อปลุกจิตสำนึกของเยาวชน โดยมี ผู้บริหารพร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ

โดยการจัดการเปิดโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นตามแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 ด้วยตระหนักถึงหลักการแก้ไขปัญหาเยาวชนและครอบครัว เพื่อค้นหาแนวทางการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยสร้างองค์ความรู้ เพื่อป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง รู้จักป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ปัญหาการใช้ความรุนแรงและปัญหาครอบครัว ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของเยาวชนที่นำไปสู่การกระทำผิด

ซึ่งโครงการศาลเคลื่อนที่ ด้วยรักครั้งนี้ ดำเนินการโดย จัดให้มีวิทยากรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษ พฤติกรรมของเพศศึกษา และการปลุกจิตสำนึกของความกตัญญู ได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตนารถปริวัตร จำนวน 246 คน เข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายอย่างเนื่องแน่นภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
16/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: