วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในเด็กนักเรียน D.A.R.E. รุ่นที่ 4

ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.รุ่นที่ 4 โดยมี พ.ต.อ.ศิรเมศร์ พันธ์มณี รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า ตามที่ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ได้มีนโยบายให้ตำรวจภูธรในสังกัด ดำเนินการตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดที่เข้าอบรมการศึกษาตามหลักสูตร เข้าไปสอนในโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อแนะนำให้ความรู้ และทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียน ให้เข้าใจถึงวิถีการหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับยาเสพติด การสอนให้เกิดทักษะในการตัดสินใจ และเสนอทางเลือกอื่นๆ อีกทั้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่าง ตำรวจ นักเรียน ครู บิดา มารดา และสมาชิกในชุมชน โดยสอนอย่างเจาะลึกทั้งในห้องเรียนและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ D.A.R.E.มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้มากที่สุด เน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปราม กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง สำหรับการอบรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าร่วมการอบบรมหลักสูตรครูแดร์ จำนวน 49 นาย โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 10 วัน
ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
03/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: