วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รับฟังความคิดเห็นการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้ากรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และประชาชนตามโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสียงอุทกภัย ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดจัดการประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และประชาชนตามโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสียงอุทกภัย ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากน้ำหลากอย่างฉับพลันและดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในภาคต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก ในบริเวณพื้นที่ราบสูงติดกับเขา มาตรการที่จะสามารถลดความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ก็ด้วยการติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าหรือเรียกว่า เออรี่ วานิ่ง ซิสเท็ม ซึ่งเป็นระบบในหลักการง่ายๆ โดยการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝน หรือระดับน้ำท่าพร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ของข้อมูลปริมาณน้ำฝนกับเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นและทำความเสียหายได้ ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ำ จึงเห็นควรให้มีการจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยขึ้น โดยการติดตั้งระบบเตือนภัยในหมู่บ้านที่มีศักยภาพและสามารถแจ้งเตือนภัยไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่มจำนวน 1567 หมู่บ้าน จากจำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ 2370 หมู่บ้าน ด้วยกัน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ การคัดเลือกและกำหนดตำแหน่งสถานีเตือนภัยเบื้องต้น และเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญหมู่บ้านที่จะพิจารณาติดตั้งสถานีเตือนภัยรวมทั้งรูปแบบของสถานีเตือนภัยที่จะทำการติดตั้ง เพื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการและให้ข้อมูลและแนวทางการแก้ไขต่อไปภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
03/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: