วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นิทรรศการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

เปิดงานนิทรรศการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เครือข่ายวิธีพุทธชั้นนำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 อำเภอวัดเพลง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เครือข่ายวิธีพุทธชั้นนำ อำเภอวัดเพลง ที่จัดขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดแจ้งเจริญ โดยมี พระครูศรีธรรมมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญ เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง นาย วุทธชัย อาภานุกูลนายอำเภอวัดเพลง รวมถึงนักเรียนจากสถานศึกษาทั้ง 7 โรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอวัดเพลง อาทิ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง โรงเรียนวัดศรัทธาราช โรงเรียนเจริญศรีวิทยานุกูล โรงเรียนวัดเวียงทุน โรงวัดเกาะศาลพระ และโรงเรียนบ้านปากสระ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ บ้าน วัด ศาสนสถาน และโรงเรียน ร่วมพัฒนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน มีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาจิตใจ แก้ไขปัญหายาเสพติด และปลูกฝังให้นักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตการนวดฝาเท้า วิธีการเลี้ยงผึ้ง เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การนำวัสดุเหลือใช้นำมาประดิษฐ์ของเครื่องใช้ การประกวดทำนองสรภัญญะ ประกวดมารยาทไทย เล่านิทานคุณธรรม วาดภาพคุณธรรม และการประกวดร้องเพลงประเภทส่งเสริมคุณธรรม


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
26/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: