วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มรมจ.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีกลุ่มภาคตะวันตกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก จับมือเป็นแนวร่วมความร่วมมือทางการศึกษาเตรียมพร้อมเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนปี 2558

ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก พร้อมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีทั้ง 4 แห่ง จากผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการจัดการประชุมครั้งที่ 3/2554 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมี ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.สมเดช นิลพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและคณาจารย์ร่วมประชุม พร้อมมีการหารือเรื่องนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ซึ่งมีหลายประเด็นที่มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยนในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา

โดยเรื่องเพื่อพิจารณาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคตะวันตกที่ทั้ง 4 สถาบันเห็นพ้องต้องกัน ทั้งการมีส่วนร่วมกับสังคมท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม การจัดทำข้อกฎหมายร่วมกัน การพัฒนางานวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชาคมอาเซียนปี 2558 เป็นประเด็นที่ต้องร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก


ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
26/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: