วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการ สังคมไทย คืนครูดีให้กับศิษย์ ยกย่องเชิดชูครูสอนดีจ.ราชบุรี จัดโครงการ สังคมไทย คืนครูดีให้กับศิษย์ ยกย่องเชิดชูครูสอนดี เพื่อรับทุนครูสอนดี รวม 256 คน ทั่วทั้งจังหวัดราชบุรี

นายสุทิน ปัญญาโพธาสกุล ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ เยาวชน ในการคัดเลือกครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดี โดยจังหวัดราชบุรีจะมีครูสอนดี จำนวน 256 คน โดยจะได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000.- บาท ส่วนทุนครูสอนดี จำนวน 8 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 500,000.- บาท โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการในระดับท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกครูสอนดี โดยพิจารณาหาข้อมูลและการสัมภาษณ์ และจะมีการจัดทำบัญชีรายชื่อครูสอนดี และบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนครูสอนดีส่งให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณา และจะมีการประกาศรายชื่อครูสอนดีในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 นี้

ครูเป็นอาชีพสร้างคนให้เป็นคนโดยจะต้องอยู่กับเด็กและเยาวชนมีภาระหน้าที่ ถ่ายทอดศิลปวิทยาการ ขัดเกลา อบรมบ่มนิสัย เพื่อยกระดับสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ ให้มีอนาคตที่ดีงาม สามารถนำพาตนเอง สังคมประเทศชาติ ให้อยู่รอดปลอดภัย อาชีพครูในปัจจุบันเป็นอาชีพท้าย ๆ ทีคำนึงถึง ทั้งที่ในอดีตครูเป็นตัวเลือกลำดับต้น ๆ ของนักเรียนระดับหัวกะทิของทุกจังหวัด สำหรับสังคมไทยมีครูดีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในเมืองและพื้นที่ห่างไกล แต่ละคนจะมีความประทับใจครู ที่พานพบมาในอดีต

ดังนั้น ภารกิจเชิดชู ยกย่อง ครูดี จะเป็นการจรรโลงสร้างสรรค์คุณค่าของครูให้ปรากฏ จังหวัดราชบุรี จึงได้ร่วมสร้างครูดีของศิษย์ทั้งแผ่นดิน โดยการยกระดับคุณภาพคนแห่งอนาคต ด้วยการคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี และจังหวัดราชบุรีจะได้สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่ม เด็กและเยาวชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
02/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: