วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำหมู่บ้านเพื่อยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

อบจ.ราชบุรี เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำหมู่บ้านเพื่อยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 84 พรรษา

ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำหมู่บ้านเพื่อยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 84 พรรษา โดยมีหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินผลและเป็นระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดราชบุรี เข้ารับการอบรมในครั้งนี้รวมกว่า 150 คน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึงการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยและการพัฒนาประเทศ ได้ทรงพระราชดำรัสในด้านเศรษฐกิจพอเพียง และได้น้อมนำมาเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้ ได้เปิดอบรมให้ความรู้จำนวน 1วัน

และจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 6ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ รวมถึงดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต้นแบบเพื่อพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 11 กันยายน 2554 และดูงานที่ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมบ้านท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
24/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: