วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2554สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2554 รำลึกถึงบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ สืบสานภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยสู่การเรียนรู้วิถีท้องถิ่นไทย

ที่ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูประจำปี 2554 โดยผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย อาจารย์จรัสเดช อุลิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีพราหม์สักการะครูบาอาจารย์ และพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งทางสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้จัดเป็นประเพณีประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงบรมครูหลวงปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ปรมาจารย์แห่งวงการแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยพุทธกาล

นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไทย พร้อมกันนี้ให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตากับครูอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2551เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภารกิจการจัดการศึกษาด้านภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการบำบัดรักษาสุขภาพแบบไทย

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ ทักษะ วิสัยทัศน์ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณต่อวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
24/08/54

ไม่มีความคิดเห็น: