วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี กำหนดมาตรการควบคุมดูแลสุกร เนื้อสุกร ปี 2554จังหวัดราชบุรี กำหนดมาตรการควบคุมดูแลสุกร เนื้อสุกร ปี 2554

นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันปริมาณสุกรเข้าสู่ตลาดลดลง ประกอบกับมีการลักลอบส่งออกสุกรไปนอกราชอาณาจักร ทำให้ราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรในท้องตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงได้ออกประกาศ ฯ ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายสุกรมีชีวิต ที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่สิบตัวขึ้นไปเข้ามาหรือออกจากท้องที่ 100 อำเภอ ใน 24 จังหวัด เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) หรือผู้ที่ประธาน กจร.มอบหมาย โดยจังหวัดราชบุรี ห้ามขนย้ายเข้ามาหรือออกจากอำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง

ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายสุกรมีชีวิต ซากสุกร เพื่อส่งออกไปนอกอาณาจักรออกจากทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) หรือผู้ที่ประธาน กจร.มอบหมาย กำหนดราคาจำหน่ายสุกรมีชีวิต เนื้อสุกร ราคาจำหน่ายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 81 บาท ราคาจำหน่ายสุกรชำแหละ(หมูซีก) ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 93 บาท ราคาจำหน่ายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่ ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 137 บาท ราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกร เฉพาะเนื้อแดง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ยกเว้นเนื้อสุกรชนิดที่มีคุณภาพพิเศษ เช่น เนื้อสุกรอนามัย เนื้อสุกรไร้สาร ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ ไม่เกินราคากิโลกรัมละ 152 บาท

ห้ผู้เลี้ยงสุกรมีชีวิตเพื่อจำหน่าย ผู้จำหน่ายซึ่งครอบครองสุกรมีชีวิต ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป หรือผู้ครอบครองซากสุกรตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องแจ้งข้อมูลปริมาณ สถานที่เก็บเดือนละ 2 งวด งวดที่ 1 วันที่ 1 ถึง 15 และงวดที่ 2 วันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน โดยต้องแจ้งภายใน 7 วันและให้เริ่มตั้งแต่งวดที่ 1 ของเดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นไปภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
26/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: