วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมกลุ่มเครือข่ายการค้าชายแดนหอการค้าจังหวัดราชบุรีจัดประชุมเตรียมความพร้อม กลุ่มเครือข่ายการค้าชายแดน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน

ที่ห้องประชุม บูลไดมอนด์ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม กลุ่มเครือข่ายการค้าชายแดน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดราชบุรีได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน โดยได้ทำการคัดเลือกกลุ่มเครือข่ายการค้าชายแดน จ.ราชบุรี รวม 50 ราย เพื่อศึกษาดูงานและร่วมเจรจาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

ดังนั้นจึงได้จัดประชุมขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การทำแผ่นพับโบว์ชัวร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของแต่ละบุคคลที่จะไปเสนอให้ทางประเทศเพื่อนบ้านรับทราบข้อมูลต่างๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเปิดการลงทุนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และกำหนดการศึกษาดูงานช่องทางด้านการตลาด Logistics การค้า Business Matching ที่จังหวัดสระแก้วถึงจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2554 นี้


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
09/08/54

ไม่มีความคิดเห็น: