วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้เทศบาลเมืองราชบุรี จัดโครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้ผู้มีรายได้น้อย

ที่ศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน ผู้มีรายได้น้อยและผู้ว่างงานในเขตเทศบาลโดยทั่วไป รายได้ค่อนข้างต่ำ ประกอบกับค่าครองชีพ

ในปัจจุบันสูงขึ้นมากทำให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เทศบาลเมืองราชบุรีได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน ผู้มีรายได้น้อยและผู้ว่างงานในเขตเทศบาล เพื่อยกระดับมาตรฐาน การครองชีพ ของประชาชนในแต่ละครอบครัวให้สูงขึ้น สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวลุย และการทำ เบเกอรี่ ชนิดต่างๆภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
17/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: