วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการอบรมและทัศนะศึกษาสมาชิกชมรมสร้างเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองราชบุรี จัดโครงการอบรมและทัศนะศึกษาสมาชิกชมรมสร้างเสริมสุขภาพ

นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและทัศนะศึกษาสมาชิกชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2554 ที่ศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีสมาชิกชมรมเข้าร่วมกว่า 250 คนสำหรับในปัจจุบัน การดำเนินชีวิต ที่ต้องมีการแข่งขันและเร่งรีบ เป็นปัจจัยสำคัญทำให้คนไทยละเลยการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพทรุดโทรมรวมถึงปัญหาความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้สมาชิกชมรมเสริมสร้างสุขภาพเทศบาลเมือง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. คือ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การปรับอารมณ์ไม่ให้เกิดความเครียดและการออกกำลังกายที่ถูกวิธี

ซึ่งการอบรมจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนุกสนานไม่เครียด เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ผู้รักการออกกำลังกาย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดชักชวนให้ ญาติพี่น้องและประชาชนในชุมชนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปลอดภัยจากโรคเรื้อรังต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยหมูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางป่า มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
29/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: