วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พิธีไหว้ครูมรมจ.ศูนย์ราชโบริกานุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ราชบุรีจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2554 ให้นักศึกษาภาคพิเศษได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตากับครูอาจารย์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

ณ ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ และนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.พช. ทุกสาขาวิชาของศูนย์ให้การศึกษาร่วมในพิธี โดยตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวนำคำบูชาครูปฏิญาณตนต่อหน้าครูอาจารย์

หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำพานบูชาครูที่ตกแต่งด้วยธูปเทียนดอกไม้ร่วมพิธีไหว้ครูตามลำดับ สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในการนี้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าดีเด่น และนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สำหรับศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดการศึกษาภาคพิเศษเป็นโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
29/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: