วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สัมมนาวิทยาลัยนักบริหารกับนโยบายการศึกษารัฐบาลใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดสัมมนาโครงการวิทยาลัยสำหรับนักบริหาร เพื่อพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ ดร.เอกพร รักความสุข ร่วมเปิดประเด็นจับทิศทางนโยบายการศึกษากับรัฐบาลใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดสัมมนาโครงการ สำหรับนักบริหารครั้งที่ 5 ปี 2554 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยมีดร.เอกพร รักความสุข นักวิชาการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครหลายสมัยเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลชุดใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา อาจารย์ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับ สำหรับโครงการวิทยาลัยสำหรับนักบริหารจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยให้พร้อมสำหรับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ทางการบริหารในอนาคต เป็นผู้บริหารมืออาชีพ

สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรยุคใหม่ให้อยู่รอดปลอดภัย พร้อมเปิดโอกาสให้นักบริหารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผ่านโครงการวิทยาลัยสำหรับนักบริหาร ดร.เอกพร รักความสุขได้กล่าวถึงนโยบายการศึกษาของรัฐบาลชุดใหม่ ภายใต้การนำของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมีสโลแกนว่า การพัฒนาการศึกษาของประชาชนไทย คือ หัวใจของทางออกในทุกปัญหาของการพัฒนาประเทศ และเป็นหัวใจสำคัญของทุกองคาพยพแห่งการพัฒนาในทุกภาค ส่วนการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาไทยมีคุณภาพ และความมั่นคงยั่งยืน เป็นโครงสร้างหลักของการพัฒนาประเทศ

ซึ่งในนโยบายต่างๆที่เป็นเรื่องของประชานิยมเหมือนๆกับทุกรัฐบาลจะทำให้ส่งผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติได้หรือไม่ คนในวงการศึกษาต้องมีส่วนร่วมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตในวงการศึกษาถือเป็นปัญหาต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
09/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: