วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมอบจ.ราชบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึก ในการนำหลักธรรม ไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีนักเรียน เข้าร่วมโครงการ รวม 400 คน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีนโยบาย ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาจิตใจ ด้วยการบริหารจิตเจริญปัญญา เพื่อให้เกิดความสงบ และพบความสุขที่เยือกเย็น มีความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักพุทธธรรม ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต ประจำวันอย่างมีความสุข

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก ในการนำหลักธรรม ไปประพฤติปฏิบัติ รวมถึงเพื่อส่งเสริมปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน และเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชน เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไปภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
02/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: