วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการเยาวชนวัยใส พิชิตภัยเสี่ยงสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการเยาวชนวัยใส พิชิตภัยเสี่ยง รุ่นที่ 1

ที่ค่ายลูกเสือวาสนาดีแคมป์ ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนวัยใส พิชิตภัยเสี่ยง โดยนางสาววิจิตรา วงศ์วัชรพันธ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันเยาวชน กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะแนวคิด วัตถุนิยมและบริโภคนิยม รวมถึงค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งถ้าหากเยาวชนวิ่งตามกระแสนิยมเหล่านี้ โดยไม่รู้เท่าทัน อาจเกิดผลเสียกับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทั้งการใช้จ่ายเกินตัว นิยมการเที่ยวเตร่ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

รวมถึงการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และยาเสพติด ดังนั้นสภาเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดโครงการเยาวชนวัยใส พิชิตภัยเสี่ยงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้นำทางด้านความคิดให้แก่เพื่อน ให้เห็นถึงโทษของกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยมที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนๆ ในการประพฤติปฏิบัติตนไม่ให้เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยใช้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เสริมสร้างทักษะในต่างๆ โดยไม่พึ่งพิงยาเสพติด

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “โทษและภัยของยาเสพติด” “การป้องกันอันตรายจากการขับขี่ด้วยการสวมหมาวกนิรภัย” การบรรยายวิชาการเรื่อง “สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน” “การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” และกิจกรรม Walk Rally ฯลฯ โดยโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดราชบุรี รวม 150 คนภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
01/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: