วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2554เทศบาลเมืองราชบุรี เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี นายทวีป เหนือมณีมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นประธารเปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 โดยมี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยในที่ประชุมประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 โดยนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี แถลงต่อสภาเพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 รวมทั้งสิ้น 295,582,390 บาท

ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการ) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของสำนักงาน ได้แก่ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 22 ชุด เป็นเงิน 44,000 บาท และญัตติของนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (กองวิชาการ) โดยมีงบประมาณที่ตั้งไว้ 687,000 บาท แต่ภายหลังการใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554

เทศบาลได้รับหนังสือจังหวัดด่วนที่สุด ในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล กองการศึกษา กองการประปา ให้เป็นไปตามลักษณะและราคากลางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กำหนด ซึ่งคณะนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน โดยในที่ประชุมเห็นชอบให้เรียบวาระการประชุมผ่านสภาทุกระเบียบวาระ ส่วนบรรยากาศการประชุมโดยรวมเป็นอย่างเรียบร้อยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
23/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: