วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

งานมหกรรม”ไชโยเมืองโอ่งราชบุรี 2 ปี สู่สุขภาวะโครงการประสานเครือข่ายสุขภาวะ จ.ราชบุรี จัดงานมหกรรม “ไชโยเมืองโอ่งราชบุรี 2 ปี สู่สุขภาวะ

ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรม”ไชโยเมืองโอ่งราชบุรี 2 ปี สู่สุขภาวะ พร้อมด้วย นายมานิต นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยนายแพทย์ฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง หัวหน้าโครงการประสานเครือข่ายสุขภาวะ จ.ราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดมหกรรม”ไชโยเมืองโอ่งราชบุรี 2 ปี สู่สุขภาวะ ว่า

ตามที่โครงการประสานเครือข่ายสุขภาวะ จ.ราชบุรี ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการประสานเครือข่ายสุขภาวะให้มีการบูรณาการงานด้านสุขภาวะ จ.ราชบุรี ร่วมกัน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถรวบรวมเครือข่ายภาคีสุขภาวะ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน โดยแบ่งการขับเคลื่อนด้านสุขภาวะออกเป็น 3 ประเด็น คือ

ประเด็นการปรับเปลี่ยนบทบาทเยาวชน
ประเด็นการปรับเปลี่ยนปลอดอบายมุข และ
ประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ซึ่ง 3 ประเด็นดังกล่าว ล้วนแล้วแต่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสุขภาวะ 4 เขต พื้นที่

คือโซน อ.เมือง อ.วัดเพลง
โซน อ.โพธาราม อ.บางแพ อ.บ้านโป่ง
โซน อ.ดำเนินสะดวก อ.ปากท่อ และโซน อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง และอ.บ้านคา เป็นผู้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน การดำเนินงานให้ประชาชน จ.ราชบุรี มีสุขภาวะที่ดีทั้งจังหวัด ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานใกล้เสร็จสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงาน จึงได้จัดงานมหกรรมสุขภาวะขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานและแพร่ผลงาน อีกทั้ง เพื่อจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกัน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานของเครือข่ายสุขภาวะ การบรรยายเสวนาการดำเนินงาน และกิจกรรมการรวมพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาวะของภาคีเครือข่ายสุขภาวะ จ.ราชบุรี โดยมีผู้ร่วมงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมมหกรรมนี้กว่า 600 คน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
11/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: