วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กรมทางหลวง จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

กรมทางหลวงจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3208 และจุดตัดถนนเทศบาล (สี่แยกห้วยไผ่) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3208 และจุดตัดถนนเทศบาล (สี่แยกห้วยไผ่) โดยนายสมพร รัตนบุรี วิศกรโยธาเชี่ยวชาญ ในนามของกรมทางหลวง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ว่า

สืบเนื่องจากปัจจุบันบริเวณทางแยกห้วยไผ่ประสบปัญหาจราจรคับคั่งโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ที่ประชาชนต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่บริเวณทางแยก ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนในบริเวณโครงการ ทั้งในระหว่างการก่อสร้าง และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบให้น้อยที่สุด จึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกรมทางหลวงและภูมิภาค ผู้แทนส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา ผู้แทนจากภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
24/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: