วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมสภา อบจ.ราชบุรี สมัยสามัย สมัยที่ 2/2554


องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
พร้อมรับฟังการแถลงนโยบายของนายก อบจ.ราชบุรี ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.ราชบุรี อีกสมัย

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายทองดี สุขเกิด ประธานสภา อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นายวันชัย ธีรสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภร ปลัด อบจ.ราชบุรี สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประครั้งที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ นายวันชัย ธีรสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้แถลงถึงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเข้ารับหน้าที่ ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองในเขตจังหวัด ส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและสาธารณสุข ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพาน แหลางน้ำอย่างทั่วถึงและพอเพียง โดยกำหนดนโยบายไว้ 6 ด้าน ดังนี้

นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว , นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ , นโยบายด้านสาธารณสุข และการกีฬา , นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , และนโยบายด้านการเมืองการบริหาร
นอกจากนี้นายวันวัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ได้กล่าวขอบคุณที่น้องประชาชนที่ออกไปใช้เลือกตั้งและเทคะแนนให้ตนเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.อีกสมัยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
10/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035
ไม่มีความคิดเห็น: