วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกลุ่มจังหวัดการค้าชายแดนหอการค้าจังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกลุ่มจังหวัดการค้าชายแดน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน

ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงแรมโกลเด้นซิตี้ นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกลุ่มจังหวัดการค้าชายแดน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน โดยนายโกมล ตันติวรนุกูล หอการค้าจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า หอการค้าจังหวัดราชบุรี ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน โดยกำหนดจัดกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรมได้แก่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายกลุ่มจังหวัดการค้าชายแดน และการศึกษาดูงานช่องทางด้านการตลาด Logistics การค้า Business Matching ที่จังหวัดสระแก้วถึงจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2554 เพื่อเปิดการลงทุนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในปี 2558 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น

โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา 75 ราย และจะคัดเลือกเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายการค้าชายแดน จ.ราชบุรี รวม 50 ราย เพื่อศึกษาดูงานและร่วมเจรจาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2554 นี้ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผอ.สำนักประสานและบริหารโครงการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ (สสว.) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และความเป็นมาของโครงการในโอกาสนี้ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/0754

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: