วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบรมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ อบรมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดศรัทธาราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีรสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมด้วย นายวุทธชัย อาภานุกูล นายอำเภอวัดเพลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ สจ.เขตอำเภอวัดเพลง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง

โดยมีนางเพ็ญพร พลายแก้ว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า เนื่องด้วยการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้การอุปโภคบริโภคทรัพยากรเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และชุมชนเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะปัญหาการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอวัดเพลง และมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 350 คน โดยใช้เวลาการอบรมรวม 4 วัน และเข้าศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนด้วย
ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมา
03/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: