วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สพป.รบ.2 ร่วมมือ TOT จัดระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ร่วมกับบริษัท TOT จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน แบบออนไลน์

ที่ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน แบบออนไลน์ สำหรับครูผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลรายวิชา (lnstructor Training Course) (อินสตั๊กเตอร์ เทรนนิ่ง ครอส) พร้อมด้วย นายวรากร เย็นตระกูล ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 และคณะผู้บริหาร พนักงาน TOT เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยนายกิจ เกียรติสมกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการศึกษาอย่างสูงสุด

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (TOT LMS) ที่นำมาใช้ในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของ ช่วยให้ผู้สอนสามารถนำเสนอองค์ความรู้ หรือรายละเอียดเนื้อหาการสอนผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ e-Learning (อีแลนนิ่ง) ประหยัดเวลาในส่วนของงานธุรการการสอน เช่น การตรวจข้อสอบหรือแบบฝึกหัด ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้อย่างกว้างไกล มีคลังความรู้ที่สะดวกในการนำกลับมาบูรณการหลักสูตรได้ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีครูผู้เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์เข้ารับการอบรม จำนวน 61 โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น 81 คน
ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
04/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: