วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

“บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น”


สำนักงานฝึกอบรมร่วมกับสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) จัดอบรม “บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น”เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี สำนักงานฝึกอบรมร่วมกับสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ได้จัดให้มีการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีตำบล รวม 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.นครปฐม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้นำน้องถิ่นจะต้องมีความเข้าใจงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ ทราบถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ตามพระราชบัญญัติทางหลวง ได้กำหนดให้กรมทางหลวงชนบท มีภารกิจในการกำหนดมาตรฐานลักษณะทางหลวง และงานในส่วนที่เป็นทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น ตลอดจนควบคุมทางวิชาการและอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเกี่ยวกับทางหลวงและงานทาง ซึ่งหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นได้ทราบถึงบทบาทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง ปีพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่2) ปีพ.ศ.2549 และนำกฎหมายว่าด้วยทางหลวงไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรจาก สำนักกฎหมาย,และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ดังกล่าวให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรนี้และจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้สนใจได้เป็นอย่างดี
ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
04/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: