วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่วัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายวินัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ จากสำนักงานเลขาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พุทธศักราช 2554 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านการประพฤติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

การจัดการอบรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ใช้หลักสูตรที่ได้รับการวางแผนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2554 ณ วัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี โดยเน้นในเรื่องการนำหลักทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ศิษย์ ลักษณะการจัดอบรมมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำกิจกรรมตามแผนการจัดการอบรม 11 แผน ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรทางการศึกษาจากสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 8 อาชีวะศึกษาจังหวัดราชบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งสิ้น 200 คนภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
02/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: