วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2554


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดพิธีฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อสร้างความภาคภูมิใจกับผู้สำเร็จการศึกษา และการได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตร ถือเป็นมงคลชีวิตต่อบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆคน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2552-2553 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารใหม่สวนอำพร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย สมกับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดพิธีการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2554 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ จำนวน 1,127 คน

แยกเป็นปริญญาบัณฑิต 1,106 คน ปริญญามหาบัณฑิต 120 คน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 1 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ 2 คน คือปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายบัณฑิต โกศลสิทธิ์ และปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายปัญญา โตกทองภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
06/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: