วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

ประชุมส่วนราชการจังหวัดราชบุรี


จังหวัดราชบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2554

ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ พลละเอียด นายณรงค์ครองชนม์ และนายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการในจังหวัด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2554 โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบหนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ให้กับมัสยิดอัลมาดานี ก่อนที่จะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นายประยูร วิสุทธิไพศาล ผู้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดราชบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเดือนนี้ ได้มีการพูดถึงการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ซึ่งได้มีการอนุมัติจัดสรรวงเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในวงเงิน รวม 2,494,510 บาท การอนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายเงิน หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่ขอขยาย รวมถึงเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการสรุปโครงการคนราชบุรีสุขภาพดี ไม่มีพุง ประจำปี 2554 ของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้กำหนดลดรอบเอวให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานสาธารณสุข สถานประกอบการ สถานศึกษา เพื่อให้เกิดองค์กรต้นแบบไร้พุง โดยได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง กรกฎาคม 2554 นี้ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/04/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: