วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

สปสช.ราชบุรี จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ต.จอมบึง


สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ที่ ต.จอมบึง

ที่ห้องประชุมประดิพัทธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นายพงพันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนตำบลจอมบึง ร่วมประชุมราว 200 คน   ซึ่งมีนายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง มีนายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้จัดให้มีการจัดทำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ (strategy road map) ของตำบลจอมบึงขึ้น เพื่อหวังว่าจะเป็นแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ของตำบลจอมบึง ที่จะใช้แก้ปัญหาสาธารณสุขของประชาชนให้เหมาะสมกับปัญหา และเห็นพ้องระหว่างประชาชนและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง

สำหรับแผนที่ยุทธศาสตร์หรือแผนที่เดินทางยุทธศาสตร์ หมายถึง จุดหมายปลายทางกับวิธีปฏิบัติที่ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้น เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่มีการกำหนดองค์ประกอบสองอย่างชัดเจน แผนที่ฯ จะระบุการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทุกภาคี เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติการโครงการ เป็นแผนที่สรุปวัตถุประสงค์ต่างๆ และความเชื่อมโยงระหว่างกันในฐานะที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารขององค์กร ทำให้ทุกองค์กรเห็นทิศทางของการพัฒนางานร่วมกันและแต่ละภาคส่วนสามารถกำหนดบทบาทของตนเองได้ว่าจะต้องทำอะไร และ อยู่ตรงไหนของกระบวนการทำงาน เชื่อมต่อกับใคร อย่างไรบ้าง อีกทั้งยังเป็นหนทางเปลี่ยนความคิด จิตใจ ที่ต้องใช้ความคิดแหลมคมทั้งระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมสร้างความรับผิดชอบ และการปรับวิสัยทัศน์กับการปฏิบัติให้สอดคล้อง ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จะต้องมีผู้เกี่ยวข้อง องค์กรภาคี หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมในการจัดทำแผนที่ฯ จึงจะเกิดผลดีที่สุดภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
28/04/54


 ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: