วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดการประชุม เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรี

ที่ห้องประชุมอาสา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงรายละเอียดของการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 ซึ่งมีผลให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา

ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด ให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในการเรียกประชุมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ การติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อรายงานการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เว้นแต่โรงงานที่ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานและโรงงานที่มีการนำน้ำทิ้งไปบำบัดที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม ไม่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว

โดยอุปกรณ์ที่นำมาเสนอให้กับผู้ประกอบการในครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำทิ้งออกจากโรงงานและติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดี และเครื่องตรวจวัดค่าซีโอดี อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าจากเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำทิ้งออกจากโรงงานและมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบสัญญาณเตือนเมื่อค่าบีโอดี หรือค่าซีโอดี ที่วัดได้เกินกว่าที่กำหนด ซึ่งจะสามารถส่งสัญญาณไปยังจุดรับสัญญาณสำหรับระบบบันทึกผล รือระบบควบคุมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดเตรียมไว้ภายนอก ได้ อีกทั้งสามารถต่อเชื่อมและใช้งานกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงานอุตสาหกรรมภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/04/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: