วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในการจัดการแมลงศัตรูมะพร้าว


อบจ.ราชบุรีจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการเกษตรพอเพียงในการจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการเกษตรพอเพียงในการจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยนางเพ็ญพร พลายแก้ว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ไดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า ตามที่ได้มีการระบาดของหนอนหัวดำ และแมลงดำหนาม เข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทำให้สวนมะพร้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย รวม 3,360 ไร่ จากเดิมที่จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งสิ้นประมาณ 46,354 ไร่

ส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกอยู่ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก อำเภอวัดเพลง อำเภอบางแพ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม และอำเภอปากท่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีการถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชให้กับเกษตรกรอย่างเร่งด่วน อาจทำให้สวนมะพร้าวในเขตจังหวัดราชบุรีประสบความเสียหายถึงขั้นรุนแรงได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างถูกวิธี และแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีรวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอวัดเพลง และอำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 5 รุ่น 300 คน อบรมให้ความรู้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดศัตรูพืชให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 ชุด โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรีและปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม โดยเปิดการอบรมรุ่นแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ณ วัดสนามไชย ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมกว่า 150 คน
  

  

ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/04/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: