วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

แถลงข่าวงานแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ 54


เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม แถลงข่าวงานแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ ประจำปี  2554

ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม นางอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณี แห่ดอดไม้ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน ประจำปี 2554 โดยงาน จะมีขึ้นใน วันที่ 22 - 24 เมษายน 2554 นี้ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับร้อยกว่าปีแล้วซึ่งงานจะมีขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์

ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธ์ต่างๆ การแสดงวัฒนธรรมตำบลเจ็ดเสมียน การประกวดเพลงลูกทุ่ง ประกวดรถบุปผาชาติ การประกวดธิดาดอกไม้ นางงอมหัวไชโป้ว ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเจ็ดเสมียน การประกวดธิดาดอกไม้ การจัดแสดงและจำหน่ายของดีเจ็ดเสมียน และกิจกรรมอื่นๆอีกมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอันดีงาม ให้คงอยู่สืบต่อคนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญและภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้กับชุมชนอีกด้วยภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
07/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: