วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เสวนา เรื่อง "อุตสาหกรรมก้าวไกล ด้วยหัวใจธรรมมาภิบาล" พื้นที่ 5 ภูมิภาค


สำนักงาน ป.ป.ช. จัดเสวนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และภาคธุรกิจเอกชน เรื่อง
“อุตสาหกรรมก้าวไกล ด้วยหัวใจธรรมาภิบาล” ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค

ที่ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานสภาอุตสาหกรรม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และภาคธุรกิจเอกชน เรื่อง “อุตสาหกรรมก้าวไกล ด้วยหัวใจธรรมาภิบาล” ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค โดยมี ศ.ดร. เมธี ครองแก้ว กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี

นายชูศักดิ์ ปริปุญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการป้องกันการทุจริต จึงจัดให้มีกิจกรรมการเสวนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเอกชนได้เห็นความสำคัญในการที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์สร้างกระแสในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนประกอบการด้วยหลักธรรมมาภิบาล และที่สำคัญจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนได้ส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ อันจะนำไปสู่การรวมพลังกันเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป

ผู้เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วยกรรมการ ป.ป.ช. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในภาคกลางทั้ง 16 จังหวัด รวมถึงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 150 คน รูปแบบของการเสวนาประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายทางวิชาการ การอภิปรายร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ทรงคุณวุฒิ การมอบโล่เกียรติยศของประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้สภาอุตสาหกรรม และเกียรติบัตรให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่เข้าร่วมการเสวนาด้วยภาพ/ข่าว คมปิยะ อิษฎานนท์
14/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: