วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ลงนามบันทึกข้อตกลง MOUเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.ราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ให้กับ ร.ร.ในสังกัดเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ทั้ง 5 แห่ง

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานัน เหล่าวนิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วย นายบุญเชิด นาคไพจิตร ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.ราชบุรี ได้มีการลงนาม จัดทำโครงการร่วมมือ MOU ระหว่าง เทศบาลเมืองราชบุรี กับวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.ราชบุรี โดยจัดให้มีการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ให้กับ ร.ร.ในสังกัดเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ทั้ง 5 แห่ง พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำหลักสูตรระยะสั้นที่จัดการเรียนการสอน อาทิ สาขาวิชาศิลปะดิษฐ์ การตัดเย็บเสื้อผ้า การประดิษฐ์ของชำร่วย งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และช่างบริการงานจักรยานยนต์

สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนาม MOU ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ได้เรียนวิชาระยะสั้นกับผู้มีความสามารถเฉพาะทาง นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ และมีคุณธรรม บูรณาการอาชีพในการดำรงชีวิต และเปิดโอกาสให้นักเรียน นำความรู้ในวิชาที่เรียน ไปใช้ศึกษาต่อได้ หากนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จึงได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบจึงได้ร่วมกันจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การให้มีคุณภาพ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนหลัดสูตรระยะสั้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
02/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: