วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มอบเบี้ยยังชีพเทศบาลเมืองราชบุรี มอบเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายละ 500 บาท

ที่ศาลารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมทั้งนางสาวศิริวรรณ เหล่าวณิชวิศิษฎ รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองราชบุรี ได้ร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีผู้สูงอายุมารับเบี้ยยังชีพ จำนวน 35 ชุมชน อาทิ ชุมชนวัดมหาธาตุ ชุมชนสายฝนร่วมใจ ชุมชนสันคู ชุมชนวัดเขาเหลือ ซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพคน ละ 500 บาท ประจำเดือนตุลาคม 2554

ในการแจกเบี้ยยังชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ที่ติดเชื้อ HIV ในเรื่องเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคคลดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามควรแก่อัตภาพ พร้อมทั้งให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยสะดวก และปลอดภัยเท่าเทียมกับสมาชิกอื่นในสังคมภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
11/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: