วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประชุมสภา อบจ.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2/2554องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางสาวอ้อยทิพย์ เลิศชุติมากุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้ากองงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ซึ่งระเบียบวาระที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การพิจาณาร่างข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดราชบุรี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสภาการศึกษา โดยในที่ประชุมเห็นชอบให้นายสมคิด อโศกสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต อ.เมือง เป็นกรรมการสภาการศึกษา

และการขอใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติบริเวณสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานเขาแก่นจันทน์ เป็นที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ.ราชบุรี ซึ่งในที่ประเห็นชอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ.ราชบุรี ใช้สอยพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยภาพรวมการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
08/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: