วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เลือกประธาน คสม.จอมบึงชุดใหม่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อดีตผู้ว่าฯ พลวัต ชยานุวัชรนั่งประธานชุดใหม่ พร้อมเตรียมงานปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลจัดหาทุนให้นักศึกษา

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) ชุดใหม่ ปีการบริหาร 2554-2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี อดีตประธาน คสม.ได้สรุปผลงานของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมา ได้ช่วยกันจัดงานหาทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมได้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทุนจดทะเบียน 2,840,000 บาท

และกว่า 40 ปีที่ได้ทำงานเพื่อสังคมราชบุรี ได้พบปะช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสมากมาย มองว่าเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่การทำกุศลด้านการศึกษานั้น เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและมีความยั่งยืนจึงของให้ คสม.ได้ทำเรื่องนี้ต่อไปเพื่อนักศึกษาและอนาคตของชาติ ในส่วนการเลือกประธาน คสม.คนใหม่คณะกรรมการได้เสนอชื่อนางวลัยรัตน์แต่ได้ขอถอนตัวในการทำหน้าที่ดังกล่าว แต่พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของ คสม. และมหาวิทยาลัยต่อไป โดยเฉพาะงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14- 23 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผลการคัดเลือกประธาน คสม.มติคณะกรรมเห็นชอบให้นายพลวัต ชยานุวัชร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีทำหน้าที่ประธาน อาจารย์ประสิทธิ เทียมเดช ข้าราชการบำนาญทำหน้าที่รองประธานคนที่1 นางชื่นจิตต์ เจริญงาม ทำหน้าที่รองประธานคนที่ 2 และนางวลัยรัตน์เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คสม. โดย คสม.ชุดใหม่ประกอบด้วย อดีต คสม.ชุดเก่าบางส่วน ข้าราชการบำนาญ สมาชิกหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี นักธุรกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นเขตจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม

ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
14/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: