วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การประชุมปฏิบัติการพหุภาคีศูนย์ประสานการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ฯจัดการประชุมปฏิบัติการพหุภาคี เพื่อพัฒนากลไกสมัชชาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2

ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพหุภาคี เพื่อพัฒนากลไกสมัชชาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 โดยมีนายพนัส พฤกษ์สุนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ผู้ประสานงานการประชุม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในความเป็นมาของร่างมติ 6 เรื่อง ที่จะนำเข้าสู่การสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเดือนธันวาคม 2554 นี้ ได้แก่

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน
ด้านความปลอดภัยด้านอาหารการจัดการน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพ
ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ด้านการจัดการปัญหาโฆษณายาและอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณทางยาที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียม
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำขนาดเล็กโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนและด้านการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย

ซึ่งการการประชุมปฏิบัติการพหุภาคีในครั้งนี้จะทำการคัดเลือกผู้แทนจังหวัดราชบุรีไปร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพร้อมทั้งเป็นการระดมความคิดเห็นในประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัดราชบุรี เพื่อกำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์และเตรียมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งจะผลักดันเข้าสู่สมัชชาสุขภาพหรือสมัชชาปติรูปประเทศไทยในปีต่อไป สำหรับการประชุมปฏิบัติการพหุภาคี มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และภาคประชาชนจำนวน 80 คน ใน 9 อำเภอของจังหวัดราชบุรี


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
07/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: