วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มรมจ.มอบโล่เครือข่ายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดมอบโล่ และเครือข่ายผู้ประกอบกอบการท่องเที่ยวราชบุรี ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีมอบโล่ และประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการบริการและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี ตามโครงการพัฒนาการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ (ณะฐะพรภัทร์) อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมตลาดน้ำ โรงแรมจอมพลพาเลซ ซึ่งสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในมาตรฐานคุณภาพโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ไทย การบริการอาหาร ห้องน้ำสาธารณะ และมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว

โดยดำเนินกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐาน กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการบริการ สัมมนาผู้ประกอบการ ตัวแทน หน่วยงาน และองค์กรในแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการปฏิบัติการ เพื่อเตรียมรับกระบวนการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานประกอบการ และมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 27– 29 กันยายน 2554 และในการตรวจประเมินสถานประกอบการของคณะกรรมการได้ผ่านมาตรฐานเบื้องต้น และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไป โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีสถานประกอบการ 14 แห่ง และผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
05/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: