วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายการวิทยุ “ รัฐสภาของเรา สัญจร ครั้งที่ 1 ”รายการวิทยุ “ รัฐสภาของเรา ” ที่ส่งเสริมการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี กรมประชาสัมพันธ์ คลื่นเอฟเอ็ม101.75 MHz และ เอเอ็ม 1593 KHz ได้จัดกิจกรรมรัฐสภาของเราสัญจร ที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การติดตามรับฟังรายการแก่เยาวชน โดยมี น.ส.วิจิตรา เนตรอุบล ผู้ดำเนินรายการและคณะเจ้าหน้าที่จาก สวท.ราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ภายในค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี จ่าสิบเอกวิชัย ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนจ่าสิบเอกบุญสม อะละมาลา หัวหน้างานบริหารวิชาการ นางรัชนี ค่ายหนองสรวง ผู้ประสานงาน และคณะครู อาจารย์ ได้นำนักเรียน จำนวนกว่า 300 คน ให้การต้อนรับ คณะผู้ดำเนินรายการวิทยุ “ รัฐสภาของเรา ” จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี ซึ่งได้เดินทางมาจัดกิจกรรม “รัฐสภาของเราสัญจร ครั้งที่ 1 ” มีนางสาววิจิตรา เนตรอุบล ผู้ดำเนินรายการ และทีมเจ้าหน้าที่นำกิจกรรมตอบปัญหาร่วมสนุกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ และการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยให้เยาวชน นักเรียนของโรงเรียนอุปถัมภ์บูรณวิทยา ได้แสดงออกถึงความตระหนัก และเข้าใจถึงวิถี การมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตยทุกด้าน โดยเฉพาะความสนใจในการเรียนรู้งานนิติบัญญัติ ความรู้ที่เกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย การทำหน้าที่และบทบาทของสมาชิกรัฐสภา ตลอดจนงานต่างๆ ในรัฐสภา ซึ่งเยาวชนของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยาต่างให้ความสนใจและร่วมมือในกิจกรรมอย่างดียิ่ง

สำหรับรายการวิทยุ “ รัฐสภาของเรา ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย จ.ราชบุรี กรมประชาสัมพันธ์ คลื่นเอฟเอ็ม 101.75 เมกกะเฮิร์ซ และเอเอ็ม 1593 กิโลเฮิร์ซ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 16.10 น. ถึง 17.00 น.ได้รับการสนับสนุนในการผลิตรายการจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกรมประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในด้านการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือสวท.กว่า 50 สถานี ทั่วประเทศเป็นเครือข่ายในการผลิตรายการ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี แล้ว

ซึ่งเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถติดตามรับ ฟังรายการ “ รัฐสภาของเรา” ได้ทาง สวท.ราชบุรี ฟังออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงคลิ๊ก ไปที่ http://radio.prd.go.th/ratchaburi และทาง facebook พิมพ์ชื่อรายการรัฐสภา ของเรา สวท.ราชบุรี หรือโทร.0-3232-0611-2 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.10 น. ถึง 17.00 น.คลื่นเอฟเอ็ม 101.75 เมกกะเฮิร์ซ และเอเอ็ม 1593 กิโลเฮิร์ซ


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
04/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: