วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

สมศ.ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก มรมจ. รอบสามคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ).ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรอบสาม เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.นำโดย พลตรีหญิงดร.อรนันท์ หาญยุทธ และคณะตรวจประเมินคุณภาพภายอกรอบสามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ พร้อมรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดต่างๆของกรอบการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงาน การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มากขึ้น

ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและระดับสาขาวิชา ในการตรวจประเมินคณะกรรมการได้เยี่ยมชมและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานย้อนหลัง 3 ปีในคณะต่างๆตามตัวชี้วัดพร้อมสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ประธานสภาอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งนี้ สมศ.ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน โดยเน้นการประเมินผลผลิต ผลลับ และผลกระทบของการจัดการศึกษา การมีงานทำของบัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา (TQF) ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในระดับชาติ นานาชาติของอาจารย์และนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยที่สังคมนำไปใช้ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการประเมินเอกลักลักษณ์ที่เป็นจุดเด่น ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ที่แสดงลักษณะเฉพาะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้กำหนดอัตลักษณ์ “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน”

ส่วนเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่น คือ การจัดการศึกษาสายวิชาชีพครู และการส่งเสริมภูมิปัญญามวยไทย บูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่สังคมภายในปี 2556”


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
08/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: