วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาแก่สื่อมวลชนวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาแก่สื่อมวลชน ในจังหวัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการนำเสนอสู่สาธารณชน

ที่ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ 6 อ.เมืองราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวีดราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาแก่สื่อมวลชน ในจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ โดยนางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาครั้งนี้ว่า เพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัด รู้จักการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง และรณรงค์ให้สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดร่วมกันเฝ้าระวังการใช้ภาษาในการสนทนาและสื่อสารอีกด้วย

โดยมีสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆในจังหวัด รวม 50 คนเข้าร่วมการสัมมนา โดยมีเนื้อหาการบรรยายหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมกับภาษาในยุคโลกาภิวัตน์ และ หัวข้อภาษาไทยใช้อย่างไรให้ถูกต้อง และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการใช้ภาษาและการเฝ้าระวัง การนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากพระกิตติสารเมธี เจ้าอาวาสวัดเขาวัง อ.เมือง นายสุชิน ประพันธ์พจน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตสีขาว ซึ่งให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดำเนินตามกฎกระทรวงอย่างถูกต้อง ในครั้งนี้ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
16/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: