วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีเทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2554

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี นายทวีป เหนือมณีมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 โดยมีนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วย นายเรืองชัย เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมา

การขออนุมัติเงินสะสมเทศบาลเพื่อใช้จ่ายในด้านการบริการชุมชนและสังคม จำนวน 2 โครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร จำนวน 11 ทางแยก และติดตั้งไฟกระพริบเตือน จำนวน 53 จุด เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 (สิบล้านบาท)

การการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและโดยรอบสำนักงานเทศบาล เนื่องจากมีบุคคลภายนอก มาขอใช้สถานที่ศาลารวมใจ (ด้านหลังสำนักงานเทศบาล) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลากลางคืน ทำให้เกิดทรัพย์สินสูญหายและไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้ จึงได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงาน

การขออนุมัติเงินสะสมงบเฉพาะการ การประปา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบแบบเทอร์ไบน์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ของแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 จำนวน 2,410,000 บาท

โดยระเบียบวาระการประชุมทุกวาระการประชุมผ่านการรับรองจากสภาเทศบาลเมืองราชบุรีทุกวาระ สำหรับการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
10/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: