วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทางการศึกษาระดับจังหวัดจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ อบจ.ราชบุรี และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน จัดโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี เพื่อระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปฏิรูปค่านิยมที่สังคมมีต่อครู

ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริการส่วนจังหวัดราชบุรี ผศ.พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทางการศึกษาระดับจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี เพื่อระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปฏิรูปค่านิยมที่สังคมมีต่อครู โดยมีข้าราชการครูในจังหวัดราชบุรี กว่า 500 คนเข้าร่วมประชมในครั้งนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งมีประเด็นในการทำงาน 4ประเด็น ได้แก่ การสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมการเมืองและความไม่เป็นธรรมในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม

ซึ่งในการประชุมโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี ในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปฏิรูปค่านิยมที่สังคมมีต่อครู ด้วยการร่วมกันเชิดชูและมอบรางวัลให้แก่ครูสอนดีเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ครูทั้งประเทศและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังทำหน้าที่ครูทั้งในเครื่องแบบ และนอกเครื่องแบบ ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และสติปัญญาให้ลูกศิษย์ โดยเป้าหมายการทำการคัดเลือกครูสอนดี ประจำปี 2554จำนวน 20000 คน ครูผู้รับทุนครูสอนดี ประจำปี 2554 จำนวน 600 คนด้วยกันภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
27/07/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: