วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เปิดการฝึกอบรมและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี เปิดการฝึกอบรมและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ที่เข้ารับการอบรมโปรแกรมสำหรับสถาบันการเงินชุมชน

ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ที่เข้ารับการอบรมโปรแกรมสำหรับสถาบันการเงินชุมชน โดยมีนายประสบชัย สุภาพจน์ ผู้จัดการธนาคารออมสินเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี และนายธงชัย ศรีมณฑก ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ตามที่ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้พัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมตามภารกิจของธนาคารออมสินในการส่งเสริมการออมทรัพย์และการเสริมสร้างศักยภาพทางการเงินให้แก่ชุมชน และสังคมในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพัฒนารูปแบบและดำเนินการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทางธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่เก็บออมทรัพย์ที่ปลอดภัย มั่นคงเกิดความสะดวกในการใช้บริการ ประหยัดเวลาในการเดินทาง และลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นต้น


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
03/05/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: