วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554


สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 เพื่อทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP

ที่ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นซิตี้ นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประเปิดโครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 โดยนายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตุประสงค์ของการจัดโครงดังกล่าวว่า จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตกุ้งก้ามกราม และกุ้งขาวแวนนาไมค์ ของประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งทำรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดฯ และกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง หากภาครัฐได้มีการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในประเทศหันมาบริโภคกุ้งที่ได้มาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งสามารถเพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้มาตรฐาน

ตามที่ภาครัฐกำหนด เพื่อนำออกมาจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ตระหนักถึงมาตรการเร่งด่วนในการประชาสัมพันธ์ ให้คนไทยบริโภคกุ้งเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้เกษตรกรผู้ผลิตกุ้ง และยังเป็นเขตที่มีการคมนาคมสะดวกใกล้กรุงเทพฯ ทำให้สามารถผลิตกุ้งที่ สด สะอาด และมีคุณภาพที่ดี เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ

สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการปฏิบัติของเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP เพื่อทราบถึงแนวโน้วอนาคตกับสภาวะการส่งออกกุ้งของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความเข้าใจในระบบการรับรองฟาร์ม และรับทราบถึงแนวโน้มด้านการส่งออกกุ้งของประเทศ โดยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจาก อ.บางแพกว่า 200 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
29/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: