วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สัมมนาอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540จ.ราชบุรี เปิดการอบรมสัมมนา พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตรชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมสัมมนากว่า 100 คน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานที่และจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น จ.ราชบุรี จึงได้จัดอบรมสัมมนา พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ รวมถึงแสดงความคิดเห็นของการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะนำเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามนโยบาย ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
04/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: