วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนายร้อยตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 65

ที่ศาลาอเนกประสงค์ พรหมภาวนาเมธีปชารังสรรค์ วัดเขาวัง พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 65 สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตามหลักพระพุทธศาสนา อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถฝึกฝนตนเองได้ พร้อมกับนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

โดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน กองบังคับการปกครอง จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม – 23 ธันวาคม 2554 รวม 3 วัน 2 คืน มีนักเรียนนายร้อยตำรวจเข้ารับการอบรมจำนวน 211 นาย ซึ่งในการดำเนินการมีพระกิตติ สารเมธี เจ้าอาวาสวัดเขาวังมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมมะในด้านต่าง ๆ อาทิ การฝึกจิตภาวนา การฝึกสมาธิ การฟังบรรยายในหัวข้อที่อันจะเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
23/12/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: